GaGa婚照曝光?

蘋果日報 2012/08/16 00:00


早排GaGa先試完伴娘衫,點解咁快就升呢做新娘同男友TaylorKinney影婚紗相嘅?唔通佢想爬姐妹頭嫁咗先?
其實GaGa只係為歌曲《YouandI》拍短片啫。雖然佢着住婚紗,但係都搣唔甩鋪豪放癮,揭起條裙玩自摸。
empty