Mango疾呼冇去睇樓

蘋果日報 2002/01/04 00:00


王秀琳(Mango)、姚樂怡和梁雪湄等人昨日在尖沙嘴,為Logitech新賽車遊戲軚盤宣傳。Mango即時試玩賽車遊戲,更大讚刺激好玩。

不介意冇獎攞
早前有傳Mango睇罷擎天半島樓盤後,在𨋢內嫌三嫌四,昨日她對此事大聲呼冤,她說:「我睇完篇報道真係激死我!我根本冇睇過擎天半島,何況我更加唔會喺𨋢度講秘密。」她續說:「冇錯,我係住舊樓,咁又點?我𠵱家係想搵屋租,唔係想買樓。」
至於Mango在剛過去的新城及商台兩個頒獎禮皆空手而回,問她會否感到失望?Mango表示並不介意,她說:「唔緊要啦,我入行一年,好多嘢都唔識,攞獎只係幫公司爭口氣啫。」
攝影、採訪:汪正文